Οι Υπηρεσίες μας
Δείτε στους παρακάτω πίνακες συνοπτικά τις υπηρεσίες τις οποίες μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 • Πρόβλεψη Ρευστότητας και Βελτίωση της Διαχείρισης Ταμειακών Ροών
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίων Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Business Plans
 • Valios
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Κόκκινα Δάνεια
 • Αναδιάρθρωση Δανεισμού
 • Προτάσεις Χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη Τραπεζικών Σχέσεων
 • Παρακολούθηση Τραπεζικού Δανεισμού
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη επιχειρήσεων
 • Valios
 • Οικονομικές υπηρεσίες
 • Οργάνωση Λογιστηρίου
 • Λογιστική Εποπτεία
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Ρευστότητας
 • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
 • Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών
 • Valios
 • Επενδυτικά προγράμματα-Επιδοτήσεις
 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
 • ΕΣΠΑ
 • ΕΤΕΑΝ ΑΕ / ΤΕΠΙΧ
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
 • Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Επενδύσεων
 • Επεξεργασία και Σύνταξη Φακέλου Συμμετοχής
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου
 • Valios
 • Λοιπές υπηρεσίες
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εξαγωγών
 • Στρατηγικό Marketing
 • Δημιουργία και Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχέσεων
 • Εξεύρεση Πόρων
 • Valios

Κόκκινα δάνεια

Βρισκόμαστε υπεύθυνα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά σας.
Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα για την ρύθμιση των οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επίσης αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διευθέτησης οφειλών που αφορούν φυσικά πρόσωπα.

Αναδιαρθρώσεις Επιχειρηματικών Δανείων

Στην VALIOS παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο και παρέχουμε πλήρως εξατομικευμένη υποστήριξη στην διαχείριση δανείων και στην αναδιάρθρωσή τους.
Η επιστημονική μας ομάδα, διαθέτοντας μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη χάρη στην εκτεταμένη εμπειρία που έχει σε τραπεζικά θέματα, συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό καθεστώς ανεπαρκούς ρευστότητας.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη επιχειρήσεων

Ο νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί μια ολοκληρωμένη και γρήγορη λύση για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους.
Για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, επιτυγχάνοντας επιπλέον και υψηλές διαγραφές προσαυξήσεων για χρέη προς το δημόσιο αλλά και χρεών προς τις Τράπεζες.
Ενημερωθείτε υπεύθυνα από τα στελέχη μας.