Οικονομικοί Σύμβουλοι
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
 • Πρόβλεψη Ρευστότητας και Βελτίωση της Διαχείρισης Ταμειακών Ροών
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίων Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Business Plans

Τραπεζικές υπηρεσίες

 • Κόκκινα Δάνεια
 • Αναδιάρθρωση Δανεισμού
 • Προτάσεις Χρηματοδότησης
 • Ανάπτυξη Τραπεζικών Σχέσεων
 • Παρακολούθηση Τραπεζικού Δανεισμού
 • Εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη επιχειρήσεων

Οικονομικές υπηρεσίες

 • Οργάνωση Λογιστηρίου
 • Λογιστική Εποπτεία
 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Διαχείριση Ρευστότητας
 • Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
 • Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών

Επενδυτικά προγράμματα-Επιδοτήσεις

 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
  - ΕΣΠΑ
  - ΕΤΕΑΝ ΑΕ / ΤΕΠΙΧ
  - Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
  - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Επενδύσεων
 • Επεξεργασία και Σύνταξη Φακέλου Συμμετοχής
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης Έργου

Λοιπές υπηρεσίες

 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εξαγωγών
 • Στρατηγικό Marketing
 • Δημιουργία και Ανάπτυξη Επενδυτικών Σχέσεων
 • Εξεύρεση Πόρων